Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1753/SGDDT-GDTrH-QLCL 30/10/2019 Kế hoạch
1187/QĐ-UBND 19/10/2019 Quyết định
229/PGDĐT-THCS 13/10/2019 Kế hoạch
TKB-08/01/2018 08/01/2018 Thông báo
TKB02-2017 04/09/2017
Số: 02/HD-PGDĐT 17/04/2017 Kế hoạch HƯỚNG DẪN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
05-KH-THCS TTh 04/04/2017 Kế hoạch KẾ HOẠCH THÁNG 04-2017
683/QĐ-SGDĐT 23/03/2017 Quyết định
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
116/2016/NĐ-CP 18/07/2016 Nghị định NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở XÃ, THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
35 /2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục  
79/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Nghị định NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Trang 1 / 212»